Medezeggenschapsraad

Kinderen die de school binnen lopen

De MR vertegenwoordigt de personeelsleden en ouders op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit minimaal twee ouders en twee personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich daarna herkiesbaar stellen.

Wat doet de MR?

Ouders en personeelsleden bespreken alle school gerelateerde zaken en doen voorstellen aan het bestuur van Paraat scholen. De MR adviseert het bestuur bij beleidskwesties. Voor bepaalde zaken is de instemming van de MR vereist. Bijvoorbeeld het vaststellen van de schoolgids, waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor publiek. We kondigen de vergaderdata en agenda aan op de website van IKC Groeituin. Wil je als ouder een onderwerp bespreken tijdens de MR-vergadering, dan kun je dit doorgeven aan een de leden of via mr.ikcgroeituin@paraatscholen.nl.

Contact

Wil je contact opnemen met de MR, stuur dan een mail naar mr.ikcgroeituin@paraatscholen.nl.

De MR leden

  • Arne Eindhoven (ouder)
  • Mirjam Harmsen (ouder)
  • Marjolein Klok (ouder)
  • Femke Mateman (ouder)
  • Hanny Geven (leerkracht)
  • Kim Klaver (leerkracht)
  • Uschi Braun (leerkracht)