Ons onderwijs

Hardwerkende kinderen

Onze onderwijsprofessionals zetten zich dagelijks in voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Wij schenken bewust aandacht aan al onze kinderen. Samen creëren we een inspirerende leeromgeving op onze openbare basisschool waarin ieder kind zichzelf kan zijn en optimaal kan groeien en bloeien. Door ouders/ verzorgers nauw te betrekken ontdekken, ondersteunen en ontwikkelen we de unieke behoeften en talenten van kinderen. Ook de kinderen zelf nodigen we al op jonge leeftijd uit om mee te denken en praten over hun ontwikkelbehoeften.

Blije Kinderen Bij Moestuin

Onderzoekend leren

Bij IKC Groeituin staat nieuwsgierigheid van het kind centraal. Nieuwsgierig naar de wereld, de natuur en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Om dit te stimuleren creëren wij een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen de ruimte krijgen om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren. In onze moestuin kweken ze zelf groenten en kruiden. Zo komen ze in contact met de natuur. We leren de kinderen onderzoeksvaardigheden, zodat ze hun eigen onderzoek kunnen doen naar vragen die ze over een bepaald thema hebben. Tijdens dit proces besteden we aandacht aan vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend denken en digitale geletterdheid.

Kanjertraining

Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd als kanjertrainers. Met behulp van de Kanjertraining krijgen de kinderen inzicht in hun eigen en andermans gedrag. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. De methode vormt de leidraad voor ons gedrag gedurende de hele dag. De methode kent ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), waarmee we ‘de sociale opbrengsten’ van kinderen meten en ontwikkelen. In iedere groep staan Kanjerlessen op het programma, waarmee de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden van kinderen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
  • Bewustwording van de eigenheid van kinderen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

 

Ondersteuning

Voor kinderen met specifieke onderwijs-behoeften hanteren wij een heldere procedure om te komen tot passende oplossingen. Onze interne begeleider heeft hierin een leidende rol. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders bij specifieke hulpvragen en schakelt zowel interne als externe specialisten. 

Nieuwsgierig naar ons onderwijs geworden?
Neem hier een kijkje!

Samenwerkingspartners

Als school werken wij graag samen voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen. Naast een goede samenwerking met ouders en verzorgers, werken wij ook graag samen met verschillende partners (stakeholders).
Hieronder vind je de link naar hun website: